Algemeen

Voor de ouders/verzorgers hebben wij een speciale ouder website. Voor elke schoolvakantie ontvang je de Calander (nieuwsbrief) van de school. Wij versturen ook berichten via SOM aan ouders/ verzorgers.

Daarnaast hebben wij een zeer betrokken ouderraad en een actieve oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Verder kunt u natuurlijk ook via Facebook, Instagram LinkedIn en/of Twitter, op de hoogte blijven van op onze school.

Aanmelden ouderraad? Stuur een mail naar ouderraad@calandlyceum.nl

Wij zien u als ouders als onze partners met een gezamenlijke opdracht: uw kind met optimale resultaten en ontwikkeling voorbereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving.

Dat betekent dat het contact met ouders intensief is. We organiseren meerdere contact momenten in het schooljaar. Driemaal per jaar vindt er een mentor/ouders/leerling driehoeksoverleg plaats over de voortgang op school. Ook organiseren we algemene informatieavonden en/of klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema.

Ouders kunnen altijd online (in SOMtoday) de resultaten van leerlingen volgen en er verschijnt voor iedere vakantie een digitale nieuwsbrief, de Calander, met veel informatie.

Somtoday is het belangrijkste communicatiemiddel van onze school. Hier publiceren docenten en mentoren de belangrijkste praktische informatie zoals:

  • De studiewijzers
  • Het huiswerk
  • Alles rondom lesuitval en vervanging lesuren
  • Locatie van lessen en Lichamelijke Opvoeding

Verbetertraject

In de nulmeting is per leerling in kaart gebracht hoe de leerling er aan het begin van het jaar voorstaat. In het gesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over welke extra ondersteuning de leerling gaat volgen. Voor leerlingen die er niet goed voorstaan is deelname aan deze extra ondersteuning verplicht. Zo kan het zijn dat de leerling voor een Dalton -uren of studiebanduur verplicht wordt ingeschreven. Deze verplichting hebben we ingesteld omdat we vorig jaar zagen dat vee leerlingen die het nodig hadden onvoldoende aanwezig waren bij deze extra lessen en ondersteuning. Klik hier voor meer informatie. 

De steunlessen in de ochtend bleken te kort te zijn en daarom worden de bijlessen zoveel mogelijk in de Daltonuren/studiebanduren of na schooltijd aangeboden. Deze bijlessen worden gegeven door onze eigen docenten of studenten. Ook de examentrainingen dit jaar worden opgepakt door onze eigen docenten. Zo houden we meer zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we daardoor beter sturen op de gewenste resultaten. Klik hier voor meer informatie.

We zijn het schooljaar 2022-2023 gestart met een 0-meting voor alle leerlingen. En ook met vervolgmetingen en DIA-toetsen in de onderbouw. De resultaten van deze meting en toetsen worden besproken met de leerling en komen ook tijdens het driehoeksgesprek in de week van 12 december aan de orde. Bij dit driehoeksgesprek is het de bedoeling dat u als ouders/verzorgers ook aanwezig bent. Voor de extra ondersteuning Taal en Rekenen waar 1e klas leerlingen voor in aanmerking komen op basis van de Diatoetsuitslagen zijn ouders apart per brief geïnformeerd.  

Bij vakken waar een achterstand op is geconstateerd tijdens de 0-meting en DIA- toetsen zetten we interventies in door het aanbieden van ondersteuningslessen tijdens de reguliere schooltijd, door bijlessen tijdens of na schooltijd en in sommige leerjaren ook door in het weekend extra ondersteuning aan te bieden.

Leerlingen in de examen en voorexamenklassen krijgen de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen aan de hand van:

  • Bijlessen tijdens schooltijd
  • Bijlessen na schooltijd
  • Extra ondersteuning tijdens de studiebanduren
  • Huiswerkklas na schooltijd
  • Weekendscholing op inschrijving

De opdracht van de Inspectie van het onderwijs vraagt om een goed werkend kwaliteitszorgstelsel op onze school. Dat betekent dat het belangrijk is dat we alle resultaten van de leerlingen goed monitoren en vastleggen. En ook dat we zorgen voor een goede leskwaliteit en veiligheid op onze school. 

Aan de hand van het verbeterplan hebben we onze doelen en maatregelen in beeld gebracht om te voldoen aan een goed werkend kwaliteitszorgstelsel.  Bij het bezoek van de Inspectie op 10 januari 2023 is gebleken dat we op alle fronten hebben voldaan aan de opdracht van de inspectie. Het kwaliteitszorgstelsel op het Calandlyceum functioneert goed dankzij alle inspanningen vanuit het verbetertraject.

Tijdens de informatieavonden hebben ouders zorgen over lesuitval in zowel onderbouw als bovenbouw aangekaart. Dat is opgepakt door waar mogelijk te werken aan een herverdeling van de lessen over de klassen, en de inzet van onderwijsassistenten, waarbij een deel van de uitgevallen lessen doorgang kan vinden

In geval van ziekte kan het natuurlijk voorkomen dat er meer afwezige docenten zijn dan beschikbare invallers. Leerlingen kunnen dan op verschillende plaatsen zelf studeren zoals in de studieruimtes en studiepleinen. In verband met de onderwijstijd wordt de lesuitval per klas nauwkeurig bijgehouden en nemen we eventueel extra maatregelen. We communiceren hierover via SOMtoday.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.