Overgangsnormen 2022-2023

(U kunt op het leerjaar klikken voor het document van de overgangsnormen van het betreffende leerjaar)

Een overgangsbesluit wordt genomen tijdens de overgangsvergadering op basis van de eindcijfers van het lopende schooljaar.

Reglement overgangsvergadering

 1. De overgangsvergadering voor een klas wordt (in principe) bijgewoond door alle leraren die aan één of meer leerlingen uit die klas lesgeven.
 2. Voor vakken met een trimester- of semesterindeling wonen ook, indien mogelijk, de leraren die eerder in het jaar aan de klas hebben lesgegeven de vergadering bij.
 3. De aanwezigheid van alle hiervoor genoemde leraren is verplicht. Leraren die in twee vergaderingen tegelijk moeten zijn overleggen vooraf met de teamleider. Deze beslist welke vergadering bijgewoond wordt.
 4. Het besluit van de vergadering wordt genomen door de aanwezige docenten.
 5. De vergadering wordt voorgezeten door de afdelingsleider. Deze bepaalt de orde van de vergadering en doet per leerling een voorstel, gelet op de vooraf gepubliceerde overgangsnormen. De voorzitter heeft geen stemrecht.
 6. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, de stem van een vakdocent die twee vakken aan de leerling doceert telt dubbel. Alle leraren die in één cursusjaar aan de betreffende leerling lesgeven of les hebben gegeven, hebben stemrecht, met een maximum van één stem per vak. Leraren die aan de betreffende leerling geen les geven, stemmen niet mee.
 7. Bij stemming voor of tegen overgang houdt de leraar rekening met de kans op succes voor het gehele vakkenpakket van de leerling, niet slechts de slaagkans voor het eigen vak.
 8. Alle leraren met stemrecht hebben de plicht om hun stem uit te brengen voor of tegen het bevorderingsvoorstel. Zich onthouden van stemmen of blanco stemmen is niet toegestaan.
 9. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
 10. Na afloop van de eindrapportvergadering kunnen cijfers in principe niet meer worden gewijzigd. Teamleiders kunnen een docent toestemming geven om een cijfer alsnog aan te passen.

Algemene Regels

 • Bij een besluit tijdens de rapportvergadering wordt gekeken naar het definitieve vakkenpakket die voor het rapport van maart wordt gekozen. Indien er voor een vak onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, dan wordt de leerling altijd besproken.
 • Voor ieder leerjaar geldt bij de categorie “bespreekgeval” dat in ieder geval de volgende criteria worden meegenomen:
  • Zijn er bijzondere omstandigheden? Is er sprake van voldoende inzicht voor het vak?
  • Heeft de leerling een goede werkhouding?  (Absentie, Inzet, Huiswerk, Gedrag)
  • Wat is de kans op succes bij bevorderen? Welke ondersteuning is er geboden dit schooljaar?
  • Welke ondersteuning heeft de leerling nodig volgend schooljaar? Is er sprake van een stijgende lijn in de cijfers?
 • Het is altijd mogelijk een leerling uit de categorie “Niet bevorderd” te bespreken. In dat geval brengt de mentor de betreffende leerling in als bespreekgeval.
 • Het verbieden van het gekozen profiel is niet aan de orde.
 • Bij bevorderen of niet bevorderen is het actuele vakkenpakket het uitgangspunt en niet het toekomstige vakkenpakket of -profiel.
 • Docenten doen aan ouders geen inhoudelijke mededelingen over rapportvergaderingen en stemverhoudingen. De mentoren en de conrector vertegenwoordigen de school en delen de uitslag van de stemmingen mee.
 • Voorwaardelijk bevorderen is niet mogelijk; bevorderen met een taak is wel mogelijk.
 • Een revisievergadering wordt uitsluitend gehouden op grond van nieuwe feiten of een kennelijke onrechtvaardigheid. Dit ter beoordeling van de schoolleiding.

Taak

De leerling kan met een taak worden bevorderd. De taak wordt ingeleverd en gecontroleerd vóór de eerste lesdag. Bij niet inleveren van of niet voldoen aan een taak kan de leerling de toegang tot de desbetreffende lessen worden ontzegd door de schoolleiding.

Een leerling wordt door de lerarenvergadering bevorderd met een taak in de volgende gevallen:

 • de leerling heeft voor het betreffende vak op het overgangsrapport een onvoldoende behaald en
 • de leerling heeft in het betreffende vak een zodanig groot tekort aan vereiste kennis of vaardigheden, dat, naar het oordeel van de overgangsvergadering, het met succes volgen van de lessen voor het vak in de volgende cursus problematisch is.
 • de leerling zal, na het voltooien van de taak, wèl over voldoende kennis of vaardigheden beschikken om de lessen voor het vak in de volgende cursus te kunnen volgen
 • de leerling heeft het handelingsdeel voor een vak niet voldoende afgerond en kan in de vakantie de ontbrekende delen naar behoren aanvullen.
 1. De taak dient zo te worden opgesteld, dat de leerling de taak tijdens de vakantie zelfstandig kan uitvoeren en daarvoor hoogstens 40 klokuur nodig heeft. Indien meerdere vakken in deze taak betrokken zijn zullen de opdrachten totaal deze 40 uur niet te boven gaan.
 2. De leraar van het vak waarvoor de taak gegeven wordt, zorgt voor tijdige verstrekking van de taak aan de leerling. De leerling of zijn ouders/verzorgers dragen zorg voor het in ontvangst nemen van de taak op het daartoe vastgestelde tijdstip.
 3. De leraar, die de taak verstrekt heeft, neemt die vóór de eerste schooldag weer in en controleert deze. De leraar deelt het resultaat vóór de eerste les van het vak aan de leerling mee.
 4. Is de betreffende leraar niet meer aan de school verbonden, dan wijst de schoolleiding een andere leraar aan, die de correctie uitvoert.

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.