Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Leerjaar 3, 4, 5, 6 

3H/V & Topsport OB – Teamleider Petra van Reenen 

Start schooljaar
Het eerste signaleringsgesprek is gevoerd met alle mentoren​, de teamleider en de zorgcoördinator over opvallende leerlingen op basis van informatie in Som en de mentoroverdracht door mentor van vorig jaar. Voor de topsportklassen is er overleg geweest met de topsportcoördinator en zorgcoördinator. ​Mentoren hebben kennismakingsgesprekjes met hun gevoerd met al hun leerlingen.

Acties naar aanleiding van het signaleringsgesprek

  • Zorgcoördinator heeft zorgleerlingen opgepakt die overgegaan zijn met de opmerking dat een individueel zorgtraject van belang is. 
  • Leerlingen die naar bijles moesten op basis van eindrapport van vorig schooljaar zijn door mentor aangemeld voor Daltonondersteunings-uur (Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde) 
  • Leerlingen zijn voor de overige vakken geïnformeerd hoe zij zichzelf bij bijlescontact voor bijles kunnen aanmelden. Ouders zijn hier bij de 1e ouderavond (20 sept) over geïnformeerd. 

Rol mentoren

Vast moment in de week overleg tussen teamleider en zorgcoördinator om risicoleerlingen qua zorg en gedrag te bespreken die door mentoren worden aangemeld als er acute problemen zijn.

6x per jaar vindt er ​daarnaast een signaleringsgesprek plaats met mentoren en zorgcoördinator. 

Voor de topsport zijn er korte lijnen met de topsportcoördinator (minimaal 1x per week kort overleg over opvallende leerlingen). 

Mentoren checken ieder week de absentie, hierin ondersteund door onze pedagogisch medewerker. Waar nodig zorgt zij dat leerlingen lesuren inhalen. Mentor monitort verzuim en voert gesprekken met leerlingen.

Ouders worden gebeld door de mentor als leerlingen veel absent zijn, gedragsmatig te veel opvallen of hun spullen te vaak niet in orde hebben. Bij leerlingen die erg opvallen over de hele linie (cijfermatig, gedragsmatig, absentie) volgt een gesprek op school met ouders, leerling, mentoren en teamleider. 

Het driehoeksgesprek  

Tijdens de driehoeksgesprekken vragen wij leerlingen om te reflecteren op hun gedrag, inzet en resultaten. Leerlingen presenteren hierbij hun voortgang voor ouders en mentoren. Waar nodig worden doelen gesteld en afspraken gemaakt voor ondersteuning. Deze worden door de mentor ook vastgelegd in Som. 

Leerlingen uit de HV-klassen (3C2, 3C3, 3C4) kunnen worden beoordeeld op Havo-niveau of Vwo-niveau. Leerlingen hebben tot het 1e driehoeksgesprek (week 50) de gelegenheid om aan te geven of zij beoordeeld willen worden op Vwo-niveau. Docenten geven in hun notities op Som aan welke leerlingen voor hun vak het Vwo-niveau aankunnen. Dit wordt in het driehoeksgesprek met leerling en ouders besproken. Op basis hiervan wordt voor een selecte groep leerlingen de Vwo-kolom op Som ingevuld. Bij het 2e rapport kijken we in de rapportvergadering weer hoe realistisch dit is en of er eventueel moet worden bijgesteld.  

Bovenbouw Havo en Vwo  – Teamleiders Jiska Kniep (C&M en E&M) & Tony Jansson (N&G en N&T 
Op basis van de 0-meting is geïnventariseerd welke leerlingen in de bovenbouw op basis van de resultaten van het voorgaande leerjaar extra ondersteuningsbehoeften hebben. Hierbij hebben we gekeken naar de leerlingen met meer dan twee tekorten op hun rapportlijst van vorig jaar. Op dit moment zijn we ook bezig om leerlingen die op basis van gedrag en verzuim opvallen, in het vizier te krijgen. Mentoren spelen hierin een belangrijke rol.  

In het teamoverleg bespreken we op geregelde basis leerlingen die mentoren en docenten opvallen. Daarnaast bespreken mentor, teamleider, zorgcoördinator en decaan, iedere maand de mentorleerlingen van de betreffende mentor over bovenstaande drie onderwerpen: gedrag, verzuim en resultaten. Ook ouders worden betrokken als één van deze drie aspecten negatief opvalt. De mentor zal ouders en leerlingen dan uitnodigen voor een gesprek of ouders telefonisch benaderen. 

Leerjaar 3 & 4 

TEAM VMBO Bovenbouw – Teamleider Jerrel IJzer 
Bij de start van het schooljaar hebben onze mentoren en coördinator passend onderwijs zorgcoördinatie leerlingen met achterstanden in kaart gebracht. Deze gesprekken zijn gevoerd in week 37 voor de 3e klassen

Op basis van de het rapport van vorig jaar is geïnventariseerd welke leerlingen in het 3e en 4e leerjaar van het vmbo extra ondersteuningsbehoeften hebben. Hierbij hebben we gekeken naar de leerlingen een onvoldoende scoorden op hun rapport voor een vak. Op dit moment hebben we hier een goed overzicht van.  De mentor is hierin leidend.

In het teamoverleg bespreken we op geregelde basis leerlingen die mentoren en docenten opvallen. Daarnaast bespreken mentor, teamleider, zorgcoördinator en decaan, iedere maand de mentorleerlingen van de betreffende mentor over bovenstaande drie onderwerpen: gedrag, verzuim en resultaten. Ook ouders worden betrokken als één van deze drie aspecten negatief opvalt. De mentor zal ouders en leerlingen dan uitnodigen voor een gesprek of ouders telefonisch benaderen. 

Acties:  

  • Zorgcoördinator heeft zorgleerlingen opgepakt die overgegaan zijn met de opmerking dat een individueel zorgtraject van belang is. 
  • Leerlingen die naar bijles moesten op basis van eindrapport van vorig schooljaar zijn door mentor aangemeld voor Daltonondersteunings uren
  • Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de huiswerkklas. De mentor attendeert de leerlingen indien nodig hierop.
  • Leerlingen zijn voor de overige vakken geïnformeerd hoe zij zichzelf bij bijlescontact voor bijles kunnen aanmelden. Ouders zijn hier bij de 1e ouderavond (20 sept) over geïnformeerd.
  • Leerlingen die vorig jaar een achterstand hebben opgelopen bij Nederlands of Wiskunde, zullen na de herfstvakantie uitgenodigd worden om deel te nemen aan de weekendschool waar leerlingen in een cyclus van 3 weken in het weekend worden bijgespijkerd door docenten op de onderdelen waar ze uitvallen.

Rol mentoren 

Vast moment in de week is er overleg met zorgcoördinatie om risicoleerlingen qua zorg en gedrag te bespreken. Mentoren gaan kennismakingsgesprekjes voeren om een relatie op te bouwen en een completer beeld van mentorleerlingen te krijgen. 

6x per jaar vindt er een signaleringsgesprek plaats met mentoren en zorgcoördinatie. Daarnaast lopen mentoren bij de teamleider of de zorgcoördinator binnen bij acute problemen met leerlingen. 

Mentoren checken ieder week de absentie, hierin ondersteund door onze pedagogisch medewerker. Waar nodig zorgt zij dat leerlingen lesuren inhalen. Mentor monitort verzuim en voert gesprekken met leerlingen. De pedagogisch medewerker ondersteunt mentoren in signalering. 

Ouders worden gebeld als leerlingen veel absent zijn, gedragsmatig te veel opvallen of hun spullen te vaak niet in orde hebben. Bij leerlingen die erg opvallen over de hele linie (cijfermatig, gedragsmatig, absentie) volgt een gesprek op school met ouders, leerling, mentoren en teamleider. 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.