Werving ouder voor de oudergeleiding van de DMR


Werving ouder voor de oudergeleiding van de DMR

20/05/2022

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders met een leerling op het Calandlyceum mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk (ouder)lid neemt voor vier jaar zitting in de DMR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Interesse
Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kan je reageren via e-mail secretarisdmr@calandlyceum.nl  (secretaris).  Natuurlijk kunnen de huidige DMR-leden je hier ook het één en ander over vertellen. Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Periode van aanmelden
Wij vragen aan ouders die geïnteresseerd zijn en/of zich willen aanmelden als lid voor de DMR om dat uiterlijk 1 juli 2022 kenbaar te maken. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen in de DMR worden er verkiezingen gehouden. De kandidaten zullen op 4 juli 2022 bekend worden gemaakt en er kan dan door de ouders gestemd worden van 5 juli 09.00 uur tot en met 8 juli 2022 16.00 uur. De uitslag van de verkiezing zal voor de zomervakantie worden bekend gemaakt.

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen zoals:

  • Verbetering van het onderwijs;
  • Het kiezen van leermethodes;
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • Het schoolplan;
  • De schoolgids;
  • De besteding van geld (waaronder NPO-gelden) en gebouwen;
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders.

Daarnaast heeft de DMR de volgende bijzondere bevoegdheden:
Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag voor bepaalde in het reglement van de DMR genoemde besluiten vooraf de instemming van de DMR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het DMR-reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de DMR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
De oudergeleding in de DMR vertegenwoordigt de ouders van de school. De DMR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de DMR. De DMR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat is het verschil met de ouderraad?
De DMR en de ouderraad spannen zich in om samen een goede school te maken en deze te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten en een klankbord zijn voor directie en teamleiders. De DMR houdt zich bezig met het beleid, de uitvoering daarvan en de organisatie van de school.

Verwachting
Als medezeggenschapsraad verwachten wij een ouder die het leuk vindt om als lid van de DMR de ouders te vertegenwoordigen en die wil meedenken met de school. Je hoeft daarvoor geen ervaring te hebben; training samen met collega DMR-leden zal in overleg worden georganiseerd. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld acht keer per jaar en daarnaast zijn er momenten van onderlinge afstemming die meestal via een video-call worden gehouden.

Wij kijken uit naar de reacties. 

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.