Algemeen

Dat staat uitgelegd op de pagina over aanmelding en matching. Neem met vragen gerust contact (zie contactgegevens in de footer) met ons op.

Op de pagina aanmelden klas 2 t/m 6 lees je hoe de aanmelding in zijn werk gaat. Klik hier voor meer informatie. 

Dat staat uitgelegd op de pagina voor ouders bij Schoolkosten. Mocht u meer vragen hebben kunt u bellen met de administratie.

In de brugklassen wordt gewerkt met laptops. U kunt deze via de school op voordelige wijze aanschaffen of huren. Voor meer informatie kunt u kijken op de informatiepagina over de laptops.

Neemt even contact op met de afdelingsleider van zoon of dochter want in principe worden leerlingen niet uitgesloten van activiteiten. Dus mocht u uw ouderbijdrage niet kunnen betalen dan gaan wij met u op zoek naar een oplossing. Neem voor andere vragen over de ouderbijdrage contact op met de administratie via dit emailadres: schoolkosten@calandlyceum.nl

De jaaragenda van de school staat in de office 365 omgeving van de leerlingen en docenten. Wilt u als ouder meekijken? Dat kan hoor; via deze link ziet u de lopende maand en kunt u doorbladeren. 

JAARAGENDA SCHOOLJAAR 2021-2022

Als je bij ons op school komt, krijg je contactgegevens van de docenten, zodat je met vragen of voor meer informatie bij hen terecht kunt. Dit geldt ook voor ouders.

Leerlingen die bij ons op school komen krijgen een leerlingnummer en wachtwoord van ons, in combinatie met een kennismaking in de computerlokalen. Ook hun ouders krijgen een inloggegevens voor het SOM systeem. Je krijgt dan ook de gegevens van de Servicedesk, voor als er technische problemen zijn (bijvoorbeeld met inloggen). Ouders kunnen ook terecht op de ouderwebsite.

Ja, die is er en we zijn een gezonde school dus er is een goed aanbod van gezond eten en drinken.

Het Calandlyceum is erg alert op pestgedrag en treedt daar hard tegenop. Als zich een geval van pesten voordoet, kunnen betrokken leerlingen hun verhaal vertellen aan de mentor. Daarna volgt een ‘herstelgesprek’ waarbij de pestende- en gepeste leerling vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Vervolgens worden afspraken gemaakt over hoe het verder moet—afspraken die ook met betrokken ouders worden gedeeld. Zo nodig volgt er een herstelgesprek met de hele klas.

We hebben een document over het pestbeleid op onze school opgesteld. Dit soort documenten vind je terug calandlyceum.nl/voor-ouders

Meer informatie:

www.pestenislaf.nl
www.digitaalpesten.nl

Het Calandlyceum is vernoemd naar Pieter Caland, een ingenieur uit Zierikzee. Hij leefde van 1826 tot 1902. Caland was werkzaam bij de waterstaat in Zeeland. Hij bestudeerde zeearmen en benedenrivieren toen hij in Brielle was gestationeerd. Rotterdam, een van de grootste havens ter wereld, heeft zijn verbinding met de zee voor een belangrijk deel te danken aan Pieter Caland.

Over Dalton onderwijs

Daltononderwijs is gericht op een krachtige ontwikkeling van de leerling. Leerlingen krijgen aardig wat vrijheid om te leren. Maar bij die vrijheid horen wel een paar goede afspraken; je moet je werk bijvoorbeeld op een afgesproken moment af hebben. De meester of juf helpt je op weg, met een opdracht of een project, maar daarna ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet. 

Uit onderzoek blijkt dat het daltononderwijs vele kenmerken bezit van effectief onderwijs. Het voldoet aan ‘evidence-based’ (in de praktijk bewezen) kenmerken van effectief onderwijs en die sluiten naadloos aan bij onze visie op onderwijs.

 • Mix van onderwijsleervormen
 • Heldere uitleg en instructie
 • Geregelde feedback en toetsing
 • Voldoende tijd voor een taak
 • Voldoende focus: duidelijkheid en structuur
 • Leren leren
 • Samen leren
 • Adaptief onderwijs
 • Taakwerk serieus nemen
 • Betrokkenheid van ouders 

 

 1. Je krijgt eerst uitleg en instructie van de meester of juf.
 2. Daarna ga je alleen of in een groepje met het onderwerp, een taak of een project aan de slag.
 3. Tot slot geef je er een presentatie over.

Het is dus belangrijk dat je je werk goed leert plannen. Kom je er alleen (of met je groepje) niet uit, dan zoek je samenwerking met anderen. Of je klopt aan bij de leraar.

 

Nee, dat niet. Elke leraar vult dat ook anders in. Door op verschillende manieren les te geven, kunnen leerlingen ook beter de aandacht krijgen die ze verdienen. In de praktijk zullen leerlingen steeds zelfstandiger aan de slag gaan met lesstof. Hoe ze dat doen en met wie, kan per les of leraar verschillen. Bij daltononderwijs past ook dat leraren verschillende lesvormen inzetten om de les boeiend te maken en op verschillende niveaus te kunnen werken. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar eigen prestaties en wordt daarbij geholpen door de leraar, die vooral een coachende rol heeft.

Over gymnasium universale

Bij gymnasium Universale combineren we onze gymnasium-opleiding (Latijnse en Griekse taal en cultuur) met de manier waarop op ons technasium gewerkt wordt. Lees meer op de pagina van het Gymnasium Universale.

Voor het centrale eindexamen Grieks en Latijn halen leerlingen van onze school al jaren gemiddeld hogere cijfers dan leerlingen van scholen die alleen gymnasium hebben (categorale gymnasia). Dat we in kleinere groepen werken heeft hier vast mee te maken. En vermoedelijk ook omdat je Latijn en Grieks krijgt van universitair geschoolde docenten met een aanstekelijk enthousiasme voor de Klassieke talen.

Met de vakken Latijn en Grieks krijg je een grote culturele bagage mee en leer je extra vaardigheden voor het leven. Je leert namelijk bijzonder veel van het puzzelend vertalen en begrijpen van Latijnse en Griekse teksten. Je wordt beter in analytisch denken en nauwgezet werken. Het is wel wat ingewikkelder dan Engels, Frans of Duits, maar wist je dat die talen juist gemakkelijker worden als je Latijn en Grieks kunt?

Over technasium

Bij aanmelding voor het technasium (uitsluitend havo/vwo of vwo-advies) moet tijdens het gesprek met de basisschool blijken dat je over voldoende vaardigheden voor het technasium beschikt. Techanasium kun je op havo/vwo niveau volgen of op vwo niveau. Met een vwo advies is er ook de mogelijkheid te kiezen voor de Gymnasium Universale opleiding; een combinatie van gymnasium en technasium.

Top! We zijn blij met elk bedrag, groot of klein voor het kart-team! Doneren voor het kart-team kan hier.

Op een andere manier steunen, bijvoorbeeld in de vorm van een dienst? Neem dan contact op met het kartteam.

Over kunst en cultuur op het Calandlyceum

Maakt het uit of je vmbo-t, havo of vwo advies hebt als je extra kunst wilt?

Nee, dat maakt niet uit. Alle leerlingen kunnen kiezen om extra uren kunst te doen. 

Wij zijn een grote school en onze leerlingen hebben verschillende (culturele) achtergronden. Bezig zijn met kunst en cultuur versterkt de relatie tussen leerlingen onderling, met onze medewerkers en met de omgeving (buren, organisaties, instellingen in de buurt). Je leert door de ogen van een ander kijken, het perspectief van de ander kennen, met elkaar omgaan en elkaar beter begrijpen. Dat draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière en helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve, kritische denkers.

Zit je in groep acht en lijkt de Kunst- en cultuurklas je interessant? Volg dan tijdens de open dagen de masterclass voor de kunstklas. Dat geeft je alvast een goede indruk. Vervolgens kun je bij het aanmelden bij het Calandlyceum aangeven dat je kiest voor het kunstprofiel/kunstklas

Neem daarvoor contact op met de kunstklascoördinator. 

 jvanderboom@calandlyceum.nl

Over sport op het Calandlyceum

Als Topsport Talentschool zijn we volledig ingesteld op jonge topsporters met drukke schema’s en volle dagen. Meedenken, flexibel zijn en er tegelijkertijd toch voor zorgen dat zij hun diploma halen, dat is voor ons dan weer de sport. Jaarlijks lopen er zo’n 200 jonge topsporters bij ons rond. Op het Calandlyceum zitten de leerlingen met een topsportstatus in een speciale Topsportklas met een compact rooster. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij met de Caland Sportacademie. We hebben een intense samenwerking met onder andere Ajax en Topsport Amsterdam

Het Calandlyceum begeleidt topsport-talenten op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau. We hebben een topsportleerlijn tot en met de zesde klas. Wil je meer weten? Neem contact op met de coördinator voor topsportleerlingen. Wij kunnen dan jouw situatie rustig bespreken. 

 

De Topsport(brug)klas is voor leerlingen met een Topsportstatus of deelnemers van de Caland Sportacademie. Ga je voor het eerst naar de middelbare school en heb je een topsportstatus? Dan wordt je bij de keuze voor het Calandlyceum automatisch geplaatst. Zit je al op de middelbare school en wil je misschien overstappen? Maak dan een afspraak met de topsportcoordinatoren

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Die status krijg je van je eigen sportbond, als die je als (groot) talent beschouwt. Deze status geeft ons de mogelijkheid om de combinatie onderwijs en topsport te combineren. Zo bestaat er de mogelijkheid tot ontheffing voor vakken als Maatschappijleer, Culturele Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke opvoeding en kunnen wij een profielkeuzevak vrijstellen in de bovenbouw van het havo en vwo. Lees meer op de website van Stichting LOOT

 

 

Als je straks bij ons op school zit, krijg je via Mijn Caland toegang tot een inschrijfformulier voor Topscore. En je kunt straks natuurlijk altijd even de leraar Lichamelijk Opvoeding aanspreken.

Op het Calandlyceum hebben wij geen sportklas, maar wel een topsportklas. Je kunt hiervoor in aanmerking komen door uitgekozen te worden na de sportest en volgt dan Sport Plus. Kijk bij Caland Sportacademie voor meer informatie. Bij de online aanmelding is het niet mogelijk een aan te geven dat je voor Sport Plus wilt gaan in de Topsportklas, maar wij sturen je na de sluiting van inschrijving een e-mail waarin je kunt aangeven welk profiel jij wilt volgen. In de sporttest wordt gekeken hoe je beweegt, hoe je coördinatie is en hoe je je in een groep gedraagt. Wanneer je niet in aanmerking komt voor Sport Plus in de Topsportklas kan je nog steeds meer sporten, maar dan in de Sportband

Nee, dat maakt niet uit. Alle leerlingen kunnen kiezen om extra uren sport te doen. 

Over Passend Onderwijs

Lees daar meer over op de pagina over hoogbegaafdheid. Neem met vragen gerust contact met ons op of maak een persoonlijke afspraak.

Dat staat uitgelegd op de pagina over dyslexie en dyscalculie. Neem met vragen gerust contact met ons op of maak een persoonlijke afspraak.

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.