Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 135 per leerling. Ouders/verzorgers ontvangen daarover een mail van de financiële administratie.

Het voortgezet onderwijs in Nederland, door de overheid bekostigd, is gratis. Het Calandlyceum vraagt ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies, werkweken en bijzonder lesmateriaal). Deze kunnen we alleen bekostigen met de ouderbijdrage. Ouders krijgen de keuze om deze bijdrage in één keer te voldoen of in termijnen.
Geen enkele leerling wordt uitgesloten van onderwijsactiviteiten. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Neem over andere vragen over de ouderbijdrage contact met de administratie op.

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.