Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 135 per leerling. Ouders/verzorgers ontvangen daarover een mail van de financiële administratie.

Het voortgezet onderwijs in Nederland, door de overheid bekostigd, is gratis. Het Calandlyceum vraagt ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies, werkweken en bijzonder lesmateriaal). Deze kunnen we alleen bekostigen met de ouderbijdrage. Ouders krijgen de keuze om deze bijdrage in één keer te voldoen of in termijnen.
Geen enkele leerling wordt uitgesloten van onderwijsactiviteiten. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Neem over andere vragen over de ouderbijdrage contact met de administratie op.

Ouders kunnen ook een scholierenvergoeding aanvragen via de Gemeente Amsterdam om deze extra kosten te betalen. Het wel/niet betalen heeft geen invloed op de deelname van leerlingen aan de activiteiten. Aangezien wij voor de financiering van activiteiten wel afhankelijk zijn van de ouderbijdrage kan het zijn dat activiteiten niet doorgaan.

Overige extra bijdragen

Behalve de ouderbijdrage vragen we ook elk schooljaar een vrijwillige bijdrage van ouders van:

  • Leerlingen in een sportklas, kunst- en cultuurklas en technasium: € 150.
  • Gymnasiumleerlingen, voor hun reis naar Rome in de vijfde klas. Vanaf de tweede klas kunnen zij een bedrag via school elk jaar apart zetten, zodat zij in de vijfde hun reis naar Rome kunnen betalen.
  • Topsportleerlingen met LOOT-status: € 225. Voor de extra begeleiding van onze LOOT-coördinator. Daar zit heel veel maatwerk in en het gaat om intensieve begeleiding.

Scholierenvergoeding aanvragen 
De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam voor gezinnen met een laag inkomen. Kijk hier hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt.

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.