Passend onderwijs

Passend onderwijs omvat op het Calandlyceum een heleboel, maar het komt erop neer dat elke leerling begeleiding zoveel mogelijk op maat krijgt.
 

Als er meer ondersteuning nodig is dan je mentor en het docententeam kunnen bieden, betrekt je mentor de zorgcoördinator erbij. Samen bespreken jullie dan waar jij (of je docent) tegenaan loopt. Via de zorgcoördinator is het mogelijk om zowel interne of externe begeleiding op te starten.

Interne begeleiding

Alle interne begeleiding vindt plaats in Lokaal 334. Hier begeleiden we leerlingen zowel individueel als op groepsniveau. Hoeveel begeleiding een leerling krijgt, hangt af van de hulpvraag. De een heeft genoeg aan één keer per maand, de ander elke dag. In lokaal 334 geven we groepstrainingen zoals Leren Plannen, Faalangsttraining en Leren Leren.

 

Deze mensen geven de begeleiding:

Remedial Teacher: met kennis op het gebied van dyslexie, dyscalculie, NT2, tijdelijke leerproblemen, medische beperkingen die van invloed zijn op je leren (bijvoorbeeld slechtziend).
Trajectcoördinator: met kennis op het gebied van plannen en organiseren, gedrag, faalangst, ADHD, ASS en hoogbegaafdheid.
Begeleider Passend Onderwijs (werkzaam vanuit Altra ): met kennis op het gebied van plannen en organiseren, gedrag, faalangst, ADHD en ASS.

 

Externe begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag betrekken we:

Ouder- en Kindadviseur (OKA): bijvoorbeeld als er hulp nodig is bij het welbevinden van een leerling en/of de thuissituatie.
Jeugdarts en verpleegkundige: als er zorgen of vragen zijn over de gezondheid en het welbevinden van de leerling of bij frequent ziekteverzuim.
Leerplichtambtenaar (LPA): als er sprake is van ongeoorloofd verzuim.
Zorgadviesteam (ZAT): als een hulpvraag complex is en/of als er zijn meerdere instanties bij zijn betrokken. De jeugdarts, leerplichtambtenaar, OKA, zorgcoördinatoren en trajectcoördinator maken onderdeel uit van het ZAT. Het ZAT heeft een adviserende en verwijzende rol. Een leerling mag alleen in het ZAT worden besproken als ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven. Een casus mag zonder toestemming wel anoniem worden ingebracht.

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.